Tìm kiếm

Sinh trắc vân tay miễn phí

Việc phân tích vân tay sẽ giúp giải mã được não bộ, hiểu được bức tranh lúc bạn ở trong bụng mẹ. Vì vân tay và não bộ có mối quan hệ tương quan 1:1 với nhau. Từ đó có thể đánh giá được tính cách, đưa ra những phương pháp học tập, chọn lựa ngành nghề/lĩnh vực hoạt động, ...