Tìm kiếm

Mật mã Holland-6 nhóm tính cách nghề

Holland

Holland kết luận rằng chọn nghề phù hợp với tính cách thì khả năng hài lòng sẽ cao. Ví dụ, người Thực tế nên chọn công việc kỹ thuật và không nên chọn công tác xã hội.