Tìm kiếm

Mật mã Cummins - 7 kiểu người trong xã hội


Francis Galton là người đầu tiên phát hiện ra vai trò của vân tay trong lĩnh vực di truyền và sự khác biệt của nó ở những chủng tộc khác nhau. Sau đó Harold Cummins cho biết dấu vân tay được hình thành đồng thời với sự hoàn thiện các cấu trúc của não bộ. Nên việc phân tích vân tay sẽ giúp giải mã được não bộ, hiểu được bức tranh lúc bạn ở trong bụng mẹ. Vì vân tay và não bộ có mối quan hệ tương quan 1:1 với nhau. Từ đó có thể đánh giá được tính cách, đưa ra những phương pháp học tập, chọn lựa ngành nghề/lĩnh vực hoạt động, ...

1) Mật mã Cummins - sinh trắc vân tay(cơ bản)

2) Mật mã Cummins - sinh trắc vân tay(nâng cao) (HOT)
199.000 đồng/bài tư vấn --> đang tặng miễn phí (số lượng có hạn)
>>xem hướng dẫn tại đây!
3) Mật mã Cummins - sinh trắc vân tay(chuyên sâu/dùng máy quét/45-50 trang/bài báo cáo): 
xin liên hệ để biết mức phí hiện tại và nhận coupon tại đây!
(xem bản minh họa thuộc một phần của bài báo cáo tại đây)